Regulament

/Regulament

 

REGULAMENT

de funcţionare a Complexului de agrement – Baza sportivă Gheorgheni
din Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. F.N

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de agrement – Baza sportivă Gheorgheni din Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod FN (denumit în continuare Bază Sportivă), cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea facilităților de agrement și sportive, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. f), Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare: art. 3, art. 15 alin. 1, art. 781 , Definiții lit. a) din Anexa 1, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca (R.O.F.), aprobat prin H.C.L. nr. 741/2016, modificat și completat prin H.C.L. nr. 36/2018, Secţiunea 428 privind SERVICIUL DE ADMINISTRARE BAZA SPORTIVĂ GHEORGHENI, precum și H.C.L. nr. 639/2016 privind preluarea de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului – terenuri și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. F.N, și includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a Bazei Sportive Gheorgheni.

Art. 2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul administrativ, de întreținere, pază şi curăţenie, precum şi orice alte persoane fizice şi juridice prezente în Baza sportivă.

Art. 3 În cadrul Bazei sportive se vor putea desfăşura activităţi sportive, de agrement, precum și alte activități de interes public.

Art. 4 Baza sportivă își propune:

 • promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive cu folosință gratuită, în condițiile stabilite de acest regulament;
 • asigurarea unei zone de agrement și relaxare pentru cetățeni, cu spații verzi și posibilități de petrecere a timpului liber;
 • deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului care manifestă interes pentru realizarea de activități sportive din curricula de învățământ;
 • găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional;
 • găzduirea altor activităţi de interes pentru comunitate.

Art. 5 Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice Bazei sportive se face de către Serviciul Administrare Baza Sportivă Gheorgheni din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, denumit în continuare Administrație.

Art. 6 Toate activităţile desfăşurate în Baza sportivă vor fi coordonate şi supravegheate de către angajații Administrației în vederea respectării legislației în vigoare și a prezentului regulament.

Art. 7 Administrația Bazei sportive răspunde de asigurarea funcţionării Bazei sportive, tuturor clădirilor, a anexelor, materialelor, aparatelor şi a mijloacelor din dotare și folosirea eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor.

Art. 8 Baza sportivă cuprinde mai multe tipuri de spații, după cum urmează:

Spații cu acces pe bază de rezervare prealabilă:

– clădirea multifuncțională, ce cuprinde piste de popice și mese pentru tenis de masă;

– terenuri de fotbal;

– terenuri de baschet;

– terenuri de tenis;

– teren de tenis cu peretele.

Spații cu acces liber, fără rezervare:

– pistă de role viteză;

– 2 terenuri badminton;

– 2 terenuri volei pe nisip;

Spații de joacă pentru copii.

Spațiu de activități de gym, fitness, bouldering și parkour.

Spațiu de activități pentru seniori.

Piste de agrement, alei de promenadă, spații verzi.

Alte spații:

– parc de aventură;

– spații comerciale (4 căsuțe de alimentație publică);

– amfiteatru în aer liber;

Parcări.

 

CAPITOLUL II – ORARUL DE FUNCŢIONARE

Art. 9 Programul de activități pe terenurile sportive (cu sau fără rezervare), respectiv spațiile cu acces pe bază de rezervare (popice, tenis de masă) precum și programul Administrației va fi:

 • În sezonul rece (1 decembrie – 31 martie) de duminică până joi între orele 10:00 – 20:00, iar vineri și sâmbătă între orele 10:00 – 21:00;
 • În sezonul cald (1 aprilie – 30 noiembrie) de luni până vineri între orele 09:00 – 22:00, iar sâmbătă și duminică între orele 10:00 – 22:00.

Art. 10 Orice modificare temporară a orarului, prilejuită de evenimente sportive găzduite, sărbători legale sau alte evenimente neprevăzute va fi afișată pe site-ul oficial al Bazei sportive și la sediul Administrației.

Art. 11 Rezervarea terenurilor sportive cu acces controlat se va face prin intermediul platformei online pusă la dispoziția utilizatorilor. Procedura pentru rezervări este descrisă la Capitolul IV.

 

CAPITOLUL III – ACCESUL ÎN BAZA SPORTIVĂ

Art. 12 Baza sportivă poate fi utilizată de către toți cetățenii, în virtutea principiului nediscriminării, conform orarului de funcţionare și programului de rezervări, în condițiile legii și ale prezentului regulament.

Art. 13 Accesul în perimetrul Bazei sportive va fi liber și gratuit pentru toți cetățenii. Accesul în spațiile și terenurile cu acces controlat se va face conform procedurilor descrise în Capitolul IV.

Art. 14 Organizatorii de evenimente culturale, educative, sportive, și alte activități de interes pentru comunitate care nu generează venituri vor putea folosi spații disponibile în Baza sportivă, în condițiile prezentului regulament, numai în urma depunerii unei cereri la Registratura Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și primirea unui răspuns favorabil.

Art. 15 Rezervările pentru terenurile sportive cu acces controlat vor fi gestionate cu ajutorul unei platforme publice online.

 

CAPITOLUL IV – REZERVAREA TERENURILOR SPORTIVE

Art. 16 Pentru a putea utiliza terenurile sportive cu acces controlat din cadrul Bazei sportive este necesară crearea unui cont de utilizator pe platforma online de gestiune a programărilor. Acest lucru se poate face:

 • Online, la adresa complexsportivgheorgheni.ro;
 • Personal, la sediul Administrației Bazei sportive, Cluj-Napoca str. Alexandru Vaida Voevod nr. F.N.

Art. 17 Pentru certificarea calității de membru utilizator al platformei și pentru confirmarea rezervărilor, utilizatorilor li se vor elibera carduri de acces.

Art. 18 Cardurile de acces se vor elibera doar în urma creării unui cont online pe platforma de rezervări și prezentarea unui act de identitate.

Art. 19 Pierderea cardului de acces va trebui anunțată de către deținător în maximum 24 ore de la constatarea acesteia, pentru anulare și emiterea unui nou card.

Art. 20 Persoanele care dețin carduri Cluj Bike le vor putea folosi în cadrul Bazei sportive, fără a fi nevoie de emiterea unui nou card.

Art. 21 Modalități de efectuare a unei programări pentru terenurile sportive cu acces controlat:

 • Direct pe platforma online accesibilă la adresa complexsportivgheorgheni.ro;
 • Personal, la sediul Administrației Bazei Sportive, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. F.N;
 • Telefonic.

Art. 22 Rezervările se fac pentru 1 oră, cu începere la ore fixe și încheiere la ore fixe. Orice întârziere a clienților se scade din timpul efectiv de joc.

Art. 23 Rezervările se fac cu maximum 14 zile în avans.

Art. 24 În cazul rezervărilor de grup, va exista un utilizator inițiator care va adăuga în programator și ceilalți utilizatori. Aceștia trebuie să fie la rândul lor înregistrați pe platformă și să dețină un card de membru.

Art. 25 În situația în care pentru ora următoare nu există rezervări pentru terenul respectiv, persoana/grupul mai poate folosi terenul pentru încă o oră, numai dacă astfel nu se depășește orarul de funcționare al terenului.

Art. 26 Pentru confirmarea rezervării, utilizatorii vor primi o notificare prin e-mail ori SMS.

Art. 27 Dacă se dorește anularea programării, aceasta va fi posibilă cu cel puțin 3 ore înainte de ora la care este rezervat terenul. Anularea se va putea face online, telefonic și personal, la sediul Administrației.

Art. 28 Neprezentarea la ora stabilită sau întârzierea cu mai mult de 15 minute fără notificare prealabilă constituie neonorarea rezervării și atrage după sine restricționarea accesului utilizatorului/utilizatorilor respectivi la platforma de rezervări timp de 1 săptămână (prima abatere), 1 lună (a doua abatere), 6 luni (a treia abatere). În cazul unui comportament similar și după aplicarea acestor sancțiuni, accesul la platforma de rezervări se va putea restricționa definitiv.

Art. 29 La data și ora unei rezervări, persoana/persoanele care urmează să folosească terenurile va/vor trebui să-și confirme prezența prin scanarea la recepție a cardului de membru. Este recomandat utilizatorilor să ajungă cu minim 10 minute înainte pentru a reuși să efectueze echiparea sau încălzirea înainte de joc.

Art. 30 Confirmarea prezenței și recepția terenului prin scanarea cardului la recepție la data și ora rezervării certifică de asemenea faptul că utilizatorul a luat la cunoștință prezentul regulament și că este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a Bazei sportive.

Art. 31 Pentru a încuraja accesul cât mai multor persoane la terenurile Complexului, limita de utilizare a unui teren aferent unui sport va fi de o rezervare pe săptămână pentru fiecare utilizator (un utilizator nu va putea să joace de două ori același sport într-o săptămână, fie că este inițiator al rezervării, fie că a participat la o rezervare alături de un grup).

Art. 32 Utilizatorii terenurilor sportive ale Bazei sportive vor folosi propriile mingi, palete, rachete și alte echipamente necesare jocului.

 

CAPITOLUL V – CONDIȚII DE UTILIZARE

Art. 33 Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament precum și regulamentele specifice de folosire a facilităților Bazei sportive înainte de a le folosi.

Art. 34 Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul Administrației, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. Nerespectarea acestora duce la eliminarea din perimetrul Bazei sportive și restricționarea timp de 1 lună a accesului la platforma de rezervări.

Art. 35 Comportamentul agresiv, limbajul injurios la adresa personalului sau altor persoane prezente în Baza sportivă, precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate agenților de pază care vor evacua persoanele în cauză. În cazul în care întâmpină dificultăți în a îndeplini această sarcină, personalul de pază va alerta organele de ordine ale statului, competente în a soluționa astfel de situații.

Art. 36 Utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și obiectelor prezente în Baza sportivă constituie o amenințare la integritatea fizică a respectivului utilizator, dar și a persoanelor din jur. Utilizatorii vor citi instrucțiunile de utilizare afișate și vor folosi instalațiile și obiectele întocmai cu destinația și scopul lor.

Art. 37 Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, apă, încălzire, iluminat nocturn și alte instalații și anexe ale Bazei sportive. Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate cu anularea rezervării, evacuarea din Baza sportivă și restricționarea accesului la platforma de rezervări pentru 1 lună. Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, aducând instalațiile la starea inițială.

Art. 38 Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor facilități ale Bazei sportive, survenită fie accidental, fie prin utilizare defectuoasă, neconformă cu instrucțiunile, vor fi nevoite să readucă respectivele bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor.

Art. 39 Distrugerea deliberată a obiectelor din cadrul Bazei sportive, vandalismul și alte acte de violență care produc daune vor fi semnalate de către personalul de pază sau angajații Administrației organelor de ordine competente pentru soluționare. Prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi suportate de către persoanele care se fac vinovate.

Art. 40 Dacă o înțelegere amiabilă cu persoanele vinovate nu este posibilă, Primăria Municipiului Cluj-Napoca își rezervă dreptul de a recupera prin toate mijloacele legale costurile integrale de reparație, readucere în stare de funcționare sau înlocuire a bunurilor distruse.

Art. 41 Accesul autovehiculelor va fi interzis în Baza sportivă, cu excepția zonelor de parcări și de aprovizionare. De asemenea, autospecialele de intervenție constituie o excepție, având acces în orice spațiu este nevoie de prezența lor. Programul parcării va fi, zilnic, între orele 08:00 – 22:00.

Art. 42 Utilizatorii terenurilor sportive sunt obligați să poarte echipament sportiv decent și curat, specific activităților sportive desfășurate. Hainele de stradă nu sunt permise, iar purtarea tricoului este obligatorie în zonele publice. Accesul pe terenuri se face doar daca utilizatorul este echipat corespunzător.

Art. 43 Pentru accesul în sala de popice și tenis de masă este obligatoriu ca utilizatorii să aibă echipament sportiv și încălțăminte de sport curată, de schimb. Încălțămintea de stradă nu este permisă.

Art. 44 Copiii sub 10 ani nu pot utiliza pistele de popice, chiar dacă sunt însoțiți de un adult, deoarece din punct de vedere medical mișcările specifice jocului de popice le sunt dăunătoare creșterii și dezvoltării fizice armonioase.

Art. 45 Echiparea/dezechiparea se va face în vestiarele prezente în Baza sportivă.

Art. 46 Fumatul în incinta Bazei sportive este interzis, cu excepția zonelor special amenajate pentru fumat.

Art. 47 Consumul de alimente, băuturi și gumă de mestecat este interzis pe terenurile sportive.

Art. 48 Consumul de semințe este strict interzis în cadrul Bazei sportive.

Art. 49 Este interzis accesul în Baza sportivă în stare de ebrietate.

Art. 50 Este interzis accesul animalelor de companie în incinta Bazei sportive, cu excepția zonei speciale pentru plimbat câini aflată adiacent Bazei sportive.

Art. 51 Utilizatorii au obligația ca înainte de a părăsi Baza sportivă să restituie eventuale bunuri primite spre utilizare: chei vestiar, chei dușuri, etc. Însușirea oricăror bunuri constituie furt și va fi declarat organelor competente pentru cercetare.

Art. 52 Perimetrul Bazei sportive este supravegheat video.

Art. 53 Utilizatorii iau la cunoștință faptul că folosirea necorespunzătoare a terenurilor și facilităților din cadrul Bazei sportive poate duce la accidentări.

Art. 54 Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală bună și sunt apți pentru desfășurarea de exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranța, confortul sau condiția lor fizică. Administrația nu este responsabilă pentru accidentări cauzate de condiția fizică a utilizatorilor.

Art. 55 Administrația Bazei sportive nu este răspunzătoare pentru obiectele lăsate, uitate sau pierdute în incinta sa.

Art. 56 Accesul minorilor pe terenurile cu acces controlat este permis doar în prezența unui adult care își va asuma responsabilitatea pentru integritatea fizică și comportamentul respectivilor minori.

Art. 57 Utilizatorii sunt responsabili de integritatea fizică a lor și a minorilor care îi însoțesc și se vor asigura de purtarea echipamentelor de protecție (căști, cotiere, genunchere, etc) specifice activităților desfășurate în cadrul Bazei sportive.

 

CAPITOLUL VI – DISPOZIȚII FINALE

Art. 58 Prevederile prezentului regulament se completează cu actele normative incidente în materie și vor fi actualizate în funcție de modificările acestora.

Art. 59 Prezentul regulament poate fi modificat/actualizat de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, cu notificarea utilizatorilor.

Art. 60 Prezentul regulament este disponibil pe site-ul oficial al Bazei sportive și este afișat la sediul Administrației, fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii.

Art. 61 Prin derogare de la dispozițiile generale stabilite prin regulament, în funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor sau în alte situații excepționale când legea impune acest lucru, administrația bazei sportive va lua măsurile de natură organizatorică care se impun, inclusiv interzicerea sau limitarea accesului utilizatorilor în baza sportivă, atunci când este cazul, semnalizând corespunzător respectivele reguli și indicații.